Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

Mokyklos strategija

 Vizija

Inovatyvi, patraukli, atvira nuolatinei kaitai įstaiga, orientuota į visapusišką aktyvių vaiko gebėjimų ir  poreikių tenkinimą,  atvira kiekvienam bendruomenės nariui.

 Misija

Ugdymo įstaiga, garantuojanti ugdymo(si) proceso kokybę, pripažįstanti individualų vaiko tobulėjimo kelią, kurianti palankią, saugumą ir aktyvumą, emocinį stabilumą garantuojančią vaiko ugdymo(si) aplinką. Skatinanti bendruomenę rūpintis vaikų sveikatos ugdymu ir mokymu, siekianti  kuo intensyviau stiprinti vaikų sveikatą, gilinti sveikatos žinias, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, ugdyti vaikų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą.

Vertybės

                 Įstaigos bendruomenė vadovaujasi kūrybiškumo, saugumo , bendradarbiavimo, atsakingumo, pagarbos, kompetentingumo, sąžiningumo, siekiamybės nuolat tobulėti, motyvacijos kėlimo principais.

 

Strateginiai 2023 – 2027 m.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Tikslas: Siekti kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si)

Uždaviniai:

  1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, kūrybiškai ir veiksmingai integruojant socialinį emocinį ugdymą, STEAM ugdymą, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos.
  2. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir socialinę įtrauktį vaikams, stiprinant švietimo paslaugų teikėjų prevencinių veiksmų bei  bendradarbiavimo partnerystę.
  3. Stiprinti mokytojų mokymosi mokytis kompetenciją, skatinant jų profesionalumą ir lyderystę.
  4.   Tikslas: Formuoti savitą įstaigos kultūrą, grįstą pagarba ir palaikymu.

Uždaviniai:

  1. Įtvirtinti patrauklios ir veiklios įstaigos įvaizdį.
  2. Stiprinti aktyvios, pozityvios, pasitikinčios, bendradarbiaujančios bendruomenės kultūrą, užtikrinant gerą mikroklimatą darželyje.
  3. Puoselėti jau esamas ir kurti naujas bendruomenės tradicijas.
  4. Efektyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei vietos bendruomene.
  5. Tikslas: Stiprinti įstaigos bendruomenės sveikatos kompetenciją, plėtojant emocinę ir edukacinę aplinkas.

Uždaviniai:

  1. Tęsti kryptingą vaikų sveikos gyvensenos pradmenų ugdymą, įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas bei projektus.
  2. Įtraukti ugdytinių šeimas į lauko edukacinės aplinkos kūrimo projektus, skatinti veikti bendruomeniškai.
  3. Kurti saugią vaikams aplinką, kuri atitiktų HN.

Skip to content