Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

+370 5 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

DARBO ORGANIZAVIMO IR INFEKCIJOS PLITIMO PREVENCIJOS REIKALAVIMŲ KARANTINO METU, ATNAUJINUS UGDYMO PROCESĄ, TVARKOS APRAŠAS

  • Titulinis
  • Tėveliams
  • DARBO ORGANIZAVIMO IR INFEKCIJOS PLITIMO PREVENCIJOS REIKALAVIMŲ KARANTINO METU, ATNAUJINUS UGDYMO PROCESĄ, TVARKOS APRAŠAS

                                                                       PATVIRTINTA

                                                                       Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“

                                                                       Direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d.

                                                                       įsakymu Nr. V- 66

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SPYGLIUKAS“
 
DARBO ORGANIZAVIMO IR INFEKCIJOS PLITIMO  PREVENCIJOS REIKALAVIMŲ  KARANTINO METU, ATNAUJINUS UGDYMO PROCESĄ, TVARKOS APRAŠAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 2020 m. gegužės  11   d. Nr. V-1116  ir rekomendacijomis „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose nuo 2020 m. gegužės 18 d.
T v i r t i n u  ugdymo organizavimo ir infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų karantino metu, atnaujinus ugdymo procesą nuo 2020 m. gegužės 18 d.  tvarką lopšelyje-darželyje „Spygliukas“: 
 
  1. REKOMENDUOTINA VAIKO (-Ų) TĖVAMS (GLOBĖJAMS) UGDYTI
VAIKĄ (-US) NAMUOSE:
1.1 Kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“(toliau–Įsakymas Nr. V-483);
1.2 Kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su  kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).
  1. BENDRI REIKALAVIMAI TĖVELIAMS, KETINANTIEMS ATVESTI Į DARŽELĮ VAIKĄ (US):
2.1. Vaikai į darželį atvedami/pasiimami  tik per nurodytus įėjimus. Palankiomis oro sąlygomis vaikai sutinkami/išlydimi lauke.
2.2. Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
2.3. Ryte prie darželio durų pasitiks budintys administracijos atstovai ir/arba grupės auklėtojos padėjėja ir vaiką palydės į grupę.
2.4.  Esant reikalui skambinti grupės (pasitikslinti pas  grupės auklėtoją) ar įstaigos  telefonais
8 (5) 2442179, 8 (5) 2443003.
2.5. Esant reikalui, kitą vaiką (brolį, seserį) nuvesti į grupę, naudotis tik  tai grupei skirtu įėjimu.
2.6. Draudžiamas tėvelių vaikščiojimas darželio patalpose.
2.7. Tėveliai lieka atsakingi už vaiko sveikatą (vaikas į darželį atvedamas visiškai sveikas). Vaikai, kuriems pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turės ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.
2.8 . Vaikų temperatūra fiksuojama temperatūros fiksavimo  matavimo žurnaluose grupėje.
2.9.  Jeigu vaikas serga  lėtinėmis ligomis,  lėtinėmis  kvėpavimo organų ligomis, (turi, pažymą, kuri yra darželyje), tėveliai, raštišku sutikimu (pateikia direktorei) pažymi, kad įvertino ir susipažino su teikiamomis rekomendacijomis dėl sunkių lėtinių ligų sergančių  vaikų ir įvertinę visas galimybes ir sąlygas, kuriomis neįmanoma užtikrinti vaiko priežiūrą namie,  sąmoningai suprantant grėsmę vaiko sveikatai,  prisiima atsakomybę už vaiko sveikatą.
2.10.  Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.
2.11. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 
 

Comments are closed

Skip to content