Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

(8 5) 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

LANKYMO/NELANKYMO INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“
Direktoriaus 2020 m. sausio 16 d.
Įsakymu Nr. V- 05
 
 
VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SPYGLIUKAS“ VAIKO
LANKYMO/NELANKYMO INFORMAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vaiko lankymo/nelankymo tvarkos aprašas (toliau-Aprašas) nustato ugdymo dienų praleidimo priežastis dėl ligos, pateisinamų ugdymo dienų skaičių, pateisinimą patvirtinančius dokumentus ir jų pateikimo tvarką, ugdymo dienų lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę vykdančius asmenis.
 2. Aprašas parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimu Nr.1-305 „Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu“.
II SKYRIUS
DARŽELIO NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO
 SĄLYGOS IR TVARKA
 
 1. Praleistos dienos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) laikomos pateisintinomis apie ligą informavus grupės pedagogą arba darželio administraciją el. paštu rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt ir per 3 darbo  dienas  nuo pirmos atvykimo po ligos dienos pateikus užpildytą pažymos formą (priedas Nr.1).
 2. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (be ligos kodo).
 3. Grupės pedagogas įregistruoja pažymas į registracijos formą (priedas Nr.2)
 4. Nesant pateisinamo dokumento-pažymos, praleistos dienos dėl ligos laikomos nepateisintomis.
III. SKYRIUS
UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO KONTROLĖ
 1. Grupių pedagogai atsakingi už savalaikį tėvų (globėjų) informavimą, priminimą, pažymų registravimą ir pateikimą kartu su grupės vaikų lankomumo žiniaraščiu atsakingam asmeniui, pasibaigus einamajam mėnesiui.
 2. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Aprašas suderintas su lopšelio-darželio „Spygliukas“ pedagogų taryba 2020-01-16 Nr.1.
 2. Aprašas gali būti koreguojamas ir tikslinamas, atsižvelgiant į Darželio bendruomenės pastabas.
 3. Aprašas skelbiamas darželio interneto svetainėje spygliukas.vilnius.lm.lt
 4. Šis aprašas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 16 d.
Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“
Vaiko lankymo/nelankymo informavimo tvarkos aprašo
2 priedas
PAŽYMŲ REGISTRACIJOS FORMA
 
———————————-
Grupės pavadinimas
 
2020 m. ……………………………..mėnuo
 
Eil.
Nr.
Vaiko vardas, pavardė
Pažymos pateikimo data
Auklėtojos parašas
Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“
Vaiko lankymo/nelankymo informavimo tvarkos aprašo
1 priedas
______________________________________________________________________________
Vieno iš tėvelių(globėjų) vardas, pavardė
________________________________________________________________________________________
Gyvenamosios vietos adresas, telefonas, e.paštas
Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“
Direktoriui
PAŽYMA
DĖL LIGOS PATEISINIMO
2020 m ……………………..mėn. …….d.
                      Pažymiu, kad mano sūnus/duktė …………………………………………………………………..,
                                                                          (vaiko vardas, pavardė)
Lankantis(-i) …………………………………….grupę, sirgo ir nelankė darželio nuo 2020 m. …………………………..mėn. ……d. iki 2020 m. …………………………….mėn. …….d. ir praleido ……..(įrašyti dienų skaičių) ugdymo dienų dėl ligos.
Patvirtinu, kad pateikta informacija dėl praleistų ugdymo dienų yra teisinga.
                                                 ……………………………………………………………………………..
                                                                   (Tėvų, (globėjų) vardas, pavardė, parašas)

Comments are closed

Skip to content