Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022595
Vilniaus lopšelis-darželis
„SPYGLIUKAS“
Rašykite

rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt

Skambinkite

(8 5) 244 2179

Atvykite

Architektų g.16, Vilnius

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

  • Titulinis
  • Naujienos
  • SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
                               2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543
                                                  Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d.
nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu
ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.9.1 ir 2.2.9.6 papunkčiais bei
atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:
1. Įpareigoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (toliau – ugdymo
paslaugos) teikėjus organizuoti ugdymo paslaugas laikantis šių reikalavimų:
1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos maksimaliai
laikantis grupių izoliacijos principo:
1.1.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad
būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo
paslaugos;
1.1.2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną
gali dirbti tik vienoje grupėje;
1.1.3. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų kontakto
su vaikais;
1.1.4. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas, jei kontakto
išvengti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas;
1.1.5. vaikai turi būti maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų
organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje,
vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas
švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos
grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;
1.1.6. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos. Jei įstaigoje yra
bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.), po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi
būti išvėdinamos ir išvalomos;
1.1.7. turi būti maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke
vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas;
1.1.8. esant galimybei, rekomenduojama priešmokyklinio ugdymo grupėms nevykdyti
kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu,
dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp vaikų turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2
metrų atstumas.
1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėtų nosį ir
burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios
2
priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti
neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais
Nutarime nustatytais atvejais.
1.3. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi
būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų
metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos
ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.
1.4. Prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems
asmenims turi būti pateikta informacija apie:
1.4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir
kt.);
1.4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;
1.4.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
1.5. Šalia įėjimo į įstaigą ar į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar)
priešmokyklinis ugdymas, turi būti būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje,
bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
1.6. Vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima (turi būti sudarytos sąlygos
matuoti(s) kūno temperatūrą). Turi būti užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės
vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz.,
karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai,
nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti
priimami.
1.7. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:
1.7.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į
darbą.
1.7.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai
(pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant
apleisti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo patalpas. Darbuotojui rekomenduojama
kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;
1.7.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam
nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti
Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC),
bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
1.7.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
1.8. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir
vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama
skysto muilo).
1.9. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų
dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.
1.10. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir
ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų
atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas
rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu
3
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003
27%20(1).pdf).
1.11. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti
įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo
proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui įstaigos
patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, prieš prasidedant ugdymo
procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo
1.10 papunktyje nurodytų rekomendacijų.
2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėti
kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės
kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti
veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.
3. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestas infekcijų plitimą ribojantis
režimas:
3.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo
pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu
nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas
ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas
organizuojamas nuotoliniu būdu;
3.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos
ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas
organizuojamas nuotoliniu būdu.
4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-
1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ su visais
pakeitimais ir papildymais.
5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 7 d.
Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga

Comments are closed

Skip to content